Privacy verklaring

Camping en B & B de Meppelerweg gevestigd aan de Meppelerweg 168, 8331 DB Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Meppelerweg 168
8331 DB Steenwijk
Nederland
KvK: 05080672

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Meppelerweg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Voor- en achternaam
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@demeppelerweg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

De Meppelerweg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Het afhandelen van uw betaling
  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  De Meppelerweg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Meppelerweg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Meppelerweg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Meppelerweg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierin worden o.a. persoonlijke gegevens en offertes opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van diensten zoals die in een overeenkomst zijn afgesloten. Na het beëindigen van een overeenkomst wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. U kunt via info@demeppelerweg.nl een verzoek indienen om deze persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door ons wettelijk moet worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Meppelerweg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De Meppelerweg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van De Meppelerweg zijn verbonden.
De Meppelerweg kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop deze met uw gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Meppelerweg gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Meppelerweg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Sociale media

De Meppelerweg is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Meppelerweg volgt ook zelf sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Meppelerweg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@demeppelerweg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Meppelerweg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Meppelerweg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@demeppelerweg.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie 1.3 [29 oktober 2020]